จุดที่มีการรายงานอุบัติเหตุ
หรือสภาพถนนอันตราย

ยักษ์นะ ระวังหน่อย

YAKDATA.org/newyear

อุบัติเหตุบนถนนที่มีการรายงาน จนถึง
จุดที่มีการรายงานอุบัติเหตุ
หรือสภาพถนนอันตราย