YAK DATA project

เมืองไทยมีการเก็บข้อมูลสถิติต่างๆ ในหลายรูปแบบจากหลายองค์กร จึงเป็นความท้าทายที่จะร่วมกันจัดการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการ

ข้อมูลอุบัติเหตุทางท้องถนนก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่เมื่อผ่านการวิเคราะห์และจัดการแล้วจะทำให้เกิดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ “ภาคีเครือข่าย" และ โอเพ่นดรีม จึงพยายามช่วยกันรวบรวมฐานข้อมูลอุบัติเหตุที่เป็นข้อมูลเปิดสาธารณะ (open data) และสร้างระบบเพื่อค้นหาจุดอุบัติเหตุจากข้อมูลหลายฐาน เพื่อนำข้อมูลที่ค้นพบกลับไปทำงานร่วมกับชุมชนในการลดอุบัติในพื้นที่ดังกล่าว

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมการตัดสินใจด้วยข้อมูลเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเพื่อลดอุบัติเหตุ ❤︎

ยักษ์ ดาต้า โปรเจค (YAK DATA project) เกิดขึ้นเพื่อนำข้อมูลที่ค้นพบจากข้อมูลเปิดสาธารณะ (open data) ต่างๆ มาแสดง และเน้นการนำข้อมูลกลับไปแก้ปัญหาในชุมชน โดยใช้ยักษ์เป็นสัญลักษณ์แสดงจุดที่มีปัญหาต่างๆ