ที่ใดมียักษ์...
ที่นั่นมีทุกข์

เหล่ายักษ์คอยดูดพลังงานร้าย
จากจุด
อุบัติเหตุบนท้องถนน
ปี 2561